Книжарница „Български композитор“ към Съюз на българските композитори е открита на 15.12.1961 г.
Предлагаме богат асортимент от звуконосители, ноти, партитури и музикална литература в областта на класическата, ортодоксалната, фолклорната, забавната и детската музика, множество книги и учебници на музикална тематика.

Учебник и учебна тетрадка


Още заглавието на настоящето учебно пособие „Курс по солфеж и теория на музиката” показва, че застъпваме тенденцията за интегриране на двете дисциплини, целящо осъвременяване и оптимизиране на обучението. Вярваме, че началното навлизане в солфежа и теорията е толкова по-успешно, колкото повече те си взаимодействат и допълват. Съзнателно е избягнато теорети-зирането, като всяко знание е подкрепено със съответния слухов опит и цели развитието на музикалния слух.


Предговор:

Съществуват три сериозни основания за написването и публикуването на настоящия "Курс по солфеж и теория на музиката" в този момент:

  1. Първото е намерението на авторите да докажат, че е възможно обучението по тези дисциплини да бъде осъвременено и оптимизирано.
  2. Второто е желанието да се активизира обектът на обучение до степен на равностоен партньор в учебния процес.
  3. Третото е представянето на реална възможност за успешно стартиране в тези дисциплини, независимо от възрастта, на която се започва.

Още заглавието на настоящото учебно пособие "Курс по солфеж и теория на музиката" показва, че застъпваме тенденцията за интегриране на двете дисциплини, целящо осъвременяване и оптимизиране на обучението. Вярваме, че началното навлизане в солфежа и теорията е толкова по-успешно, колкото повече те си взаимодействат и допълват. Съзнателно е избягнато теоретизирането, като всяко знание е подкрепено със съответния слухов опит и цели развитието на музикалния слух.

Осъвременяването и оптимизирането на обучението е залегнало в самата структура на настоящия "Курс по солфеж и теория на музиката", който се състои от Учебник и учебна тетрадка. В учебника е поднесен тематично разработения материал, дадени са необходимите теретични знания, упражнения, както и музикално-художествени примери за музикални диктовки и софежиране. Учебникът е предназначен главно за работа с преподавател, въпреки че не изключва възможността за самостоятелна работа. Тетрадката (за самостоятелни упражнения в часовете и извън тях) следва тематичната схема в учебника и е поднесена в нови форми, целящи по-нататъшното усвояване, обиграване и обогатяване на знанията.

Нов момент е по-широкото включване на съвременни автори - композитори от XX и XXI век, български и чуждестранни.

Предложените "Контролни тестове" са свързани с убеждението ни, че един от най-важните аспекти на всяко обучение е подготовката на младите хора за боравене с реалните ситуации в живота. Що се отнася до професионалното обучение по солфеж и теория на музиката, тестовете са една съвременна, разнообразна и една сравнително нова форма. Те дават възможност не само за проверка и оценка на знанията, индивидуалните качества на учащите, придобитите от тях практически умения, но и за стимулиране и активизиране способността за самостоятелно, творческо мислене и прилагане на придобитите знания и сръчности. Ето защо в тестовете са включени задачи, изискващи бърза и точна ориентация в сравнително нова обстановка,  както и такива, които изцяло се опират на творческата фантазия.

Второто ни основание - активизиране обекта и превръщането му в равностоен партньор в учебния процес се реализира до голяма степен чрез работата в учебната тетрадка. Самостоятелното справяне с новите задачи е предпоставка за доброто усвояване на учебния материал и за развитие на полезни навици, необходими при решаване на контролни тестове, записване на музикални диктовки и софежиране. Широкото застъпване на творческите задачи цели не само по-интензивно и ефикасно боравене с учебния материал, но и пробуждане на активната личност у всеки.

Третото ни основание е свързано със системата на професионалното образование у нас, която е "отворена". Това ще рече, че има подрастващи, които започват обучението си още в предучилищна възраст, но има и такива, които решават да се занимават с музика в гимназиален курс, дори и след него. За тези, които са пристъпили прага на 5-6 годишна възраст, пътят на обучението по солфеж и теория на музиката в голяма степен е известен и трасиран. Съществуват учебници по солфеж за различни класове, методически пособия за предучилищна възраст и т.н. Но как да се справят започващите на по-зряла възраст? Да галопират по пропуснатите вече нива, едва ли е най-резултатния и ефикасен път.

Затова написването на настоящия "Курс по солфеж и теория на музиката" е от изключителна важност за музикалното обучение на всички, които желаят да поемат пътя на музиканта професионалист в една сравнително по-зряла възраст.

"Курсът по солфеж и теория на музиката" е замислен в три части. В следващите две се предвижда по-нататъшна работа по отношение на мелодическия слух, преодоляване на интонационните и метроритмичните проблеми; изграждане основата на хармоничното възприятие и мислене; разширяване на ладотоналните сфери; усъвършенстване на нотночетивната техника на учащите; записване на музикални построения и т.н.

Целта на курса е да въведе сравнително широка област от музикалнотеоретични знания. След усвояването на курса се очаква учащите да покажат разбиране същността на задачите:

  • да демонстрират подходящи за случая компетентности (знания и умения)
  • да се изразяват добре устно и в писмен вид
  • да демонстрират аналитични способности и разбиране на теоретичните аспекти на дисциплините и тяхната връзка с практическите умения в областта с която се занимават
  • да умеят да работят самостоятелно и в екип

"Курсът по солфеж и теория на музиката" е предназначен за учащите от музикалните училища, училищата по изкуствата и СОУ. В него е вложен дългогодишен опит на авторите в НМУ "Любомир Пипков", София. Курсът може успешно да се прилага и в работата на студентите от Музикалните отдели на Университетите и от всички, които желаят да развиват музикално-слуховите си способности.

"Курсът по солфеж и теория на музиката" би могъл да бъде извънредно полезен и за младите педагози, тъй като в богатия арсенал от подходи за работа, упражнения, творчески задачи, тестове и т.н. е "скрита" методиката на работа на авторите. По този начин учебникът изпълнява и задачите на практическо методическо ръководство.

От Авторите

КУРС ПО СОЛФЕЖ И ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА 3 Ч. ПРЪВЧЕВА

  • Код на продукта: 1020303340004
  • Наличност: 11
  • 15.00 лв.